شقایق

چهارشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1387
در کنج غم خزیده .....


بلقیس هم مرد و ارسطو را تنها گذاشتو ارسطو هم فرداش دق کرد و مرد!
خوب زندگیه دیگه...گاهی هم تموم میشه!
چه فرصت کرده باشی دهنتو ببندی چه وسط حرف و نفست سر رسیده باشه...
چه یه ماهی قرمز باشی چه آدمیزاد

...
همه چیز در رکود فرو رفته...حتی برگ درختها هم تکون نمی خورند...

دوشنبه 13 خرداد‌ماه سال 1387


You're confusing lust for love

دستانت پر بوده و از حجم سنگینی احساس امنیت می کردی ....
نگاه کن
بیشتر نگاه کن
دستانت از تکه یخی پر است
با تمام وجود میخواهی در دستانت حفظش کنی
با تمام وجود باید تماشا کنی که از کف می دهی
امنیت
سنگینی
و حجم بودنش را

..

 
Learn it will be gone
Don't believe in what is wrong
...
Only love remains
Lust is all a game
Once you learn the truth
All will come to you

All will come to you

All will come to you  

*ملقب به عسل
استامینوفن
ارداویراف
می نی مالیده
قصه های عامه پسند
forgotten shadow
آدم نصفه نیمه
ما مهره نیستیم
گیس گلاب
!من که آبی نبودم


آرشیو